Hopp til sideinnhold
Wittusen & JensenWittusen & Jensen
Hender med kaffebønner - Etisk handelHender med kaffebønner - Etisk handel

Etisk handel

Ingen kan garantere anstendige arbeidsforhold, men alle kan medvirke til at dette går i riktig retning. Som medlem i Etisk ­handel Norge jobber Wittusen & Jensen med forbedringer, gjennom aktsomhetsvurderinger og ved at vi setter krav til våre leverandører.

Wittusen & Jensen har siden 2017 vært medlem i Etisk handel Norge, som er et ressurssenter og en pådriver for bærekraftig forretningspraksis, også kalt etisk handel. Vi er kvalifisert for deres basisnivå.

Medlemskapet i Etisk handel Norge forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid. Dette kan du lese mer om i våre etiske retningslinjer.Etisk handel i alle ledd

Wittusen & Jensen står for bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. For oss er det meningsfullt og viktig.

Bærekraftig forretningspraksis er viktig for å møte kunders forventninger til høy kvalitet og tillit til at vi opprettholder en god standard i produksjonen av varer. Men enda viktigere er bidraget til å bedre leveforholdene for mennesker over hele verden.

En svært stor andel av produktene vi distribuerer har sin opprinnelse i fjerntliggende land. Gjennom vår tilslutning til Etisk Handel Norge får vi hjelp til å jobbe med våre leverandørkjeder for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Vi har god oversikt over våre leverandørkjeder og jobber systematisk og målrettet med påvirkning i ønsket retning.

Våre årlige handlingsplaner stiller stadig større krav til oss selv og våre leverandører med å utvikle mer bærekraftig forretningspraksis. Vi er glade for engasjementet vi møter fra både kunder og leverandører. Det stimulerer oss til å fortsette dette viktige arbeidet.

Vi er overbeviste om at et økt fokus på etisk handel i alle ledd vil stimulere til en mer bærekraftig utvikling med gode arbeidsforhold i hele leverandørkjeden, og det vil vi alle tjene på.Plantespire


Aktsomhetsvurderinger

Medlemmer i Etisk handel Norge har forpliktet seg til å jobbe med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Det er en risikobasert tilnærming for å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og i hele verdikjeden. Å stanse, redusere eller forebygge negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø, er en grunnleggende forutsetning for å lykkes med etisk handel.

Til grunn for dette arbeidet ligger Etisk handel Norges prinsipper (code of conduct), som dekker områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en integrert del av vår forretningsdrift.

Aktsomhetsvurderinger:

> er forebyggende
> er risikobaserte og innebærer prioritering av alvorlig og sannsynlig negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø
> er dynamiske
> blir styrket gjennom involvering av interessenter
> flytter ikke ansvar
> samsvarer med internasjonale standarder for bærekraftig forretningspraksis
> avhenger av omstendigheter som forretningsmodell, produktvalg, størrelse og posisjon i leverandørkjeden
> inkluderer kontinuerlig kommunikasjonBlomstereng


Krav til leverandører

Gjennom medlemskapet i Etisk handel Norge forplikter vi oss til å redusere negativ miljøpåvirkning i hele verdikjeden, og til å følge relevante nasjonale og internasjonale miljølover.

Våre leverandører er pliktige til å forhindre tvangsarbeid, ekstrem bruk av overtid, barnearbeid, brutal behandling på arbeidsplassen, diskriminering og korrupsjon. I tillegg må produktene innfri norske krav og ikke inneholde skadelige kjemikalier. Våre leverandører må garantere at de kan innfri disse kravene.

Vi er i gang med å kartlegge hvor varene våre produseres slik at vi kan danne oss et overordnet risikobilde, og avdekke eventuelle forbedringsbehov hos den enkelte leverandør eller produsent.


Lovpålagt rapportering

Næringslivet har stor påvirkning på mennesker, samfunn og miljø og kan både bidra positivt til utvikling, men også medvirke negativt og forårsake skade. Virksomheter har derfor også en nøkkelrolle i å oppnå FNs bærekraftsmål.

Alle selskaper, uavhengig av størrelse, er av norske myndigheter forventet å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning samt rette opp skade for mennesker, samfunn og miljø – såkalte aktsomhetsvurderinger (due diligence).

Større virksomheter er fra og med 1. juli 2022, gjennom åpenhetsloven, lovpålagt å utføre dette arbeidet og vise åpenhet om det ved å rapportere offentlig om arbeidet.